Metodutveckling

- cirkuspedagogik i skolan


Under åren 2020 till 2023 erhåller Karavan stöd av Kulturrådet för utveckling av regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.


Projektet innebär konkret att ta fram metodik för att jobba med cirkus i grundskolan. Syftet är att med cirkus som verktyg inspirera elever och personal att skapa en bättre lärandesituation samt ett bättre välmående. Arbetet har mynnat ut i en skolföreställning med tillhörande workshops kallad TakeOver, samt en bok i cirkusmetodik utgiven på Natur och Kultur.


Mer information om boken hittar ni här!