Året är 2009---

I en gapande tom industrilokal belägen i Sofielund i Malmö samlas tre rutinerade artistgrupper för att bygga upp något tillsammans.

En dröm de alla delar om att ha en riktig arbetsplats i deras kringresande liv och ett alldeles speciellt scenrum de kan dela med artistkollegor och publik från när och fjärran, en plats där nya talanger kan födas. En nedlagd bilverkstad transformeras till en värld fylld av magi, halsbrytande konster och inspiration.

Damer, herrar, alla mittemellan och alla bortom, låt oss presentera Karavan, Malmö kulturlivs smultronställe.Karavan är idag ett kompani, en fysisk plats, och en plattform för cirkus.

Verksamhetens syfte är att vara en del i att samtida cirkus utvecklas, sprids och lever. Ett av målen är att arbetet ska leda till att öka medias bevakning av konstformen samt att uppmuntra samarbeten över gränser. Karavan vill ta till vara den potential som Sveriges fria aktörer utgör. Verka för att bredda begreppen ”cirkus, varieté och gatuperformance” och föra upp dessa konst- och nöjesformer på den nationella och regionala kulturpolitiska dagordningen. Det är viktigt att cirkus som kulturområde kan få möjlighet att inte bara existera utan också utvecklas i södra Sverige som ett komplement till en historisk centrering kring Stockholm.


Karavan erhåller verksamhetsstöd från Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad, samt erhåller eller har erhållt projektstöd från bl.a. Allmänna Arvsfonden, Postkodstiftelsen och Sparbanksstiftelsen Skåne.En viktig del i Karavans arbete är att skapa föreställningar och upplevelser utöver det vanliga. Att utforska och skapa scenkonst utanför normen. Med ett fokus på mötet mellan cirkusdiscipliner, levande musik, dramaturgi, koreografi och clown, ofta i normbrytande former som publikdeltagande och sinnlighet.  En scenkonst där interaktion, taktilitet, syn, hörsel, smak, balans, gravitation och lukt kan få lika stort fokus, eller uteslutas till fördel för andra sinnen. Vi ifrågasätter maktstrukturer, både i samhället och världen i stort, men också inom traditionell scenkonst.Karavan som plattform


En viktig del av Karavans arbete som plattform är att vartannat år arrangera en cirkusfestival. I slutet av sommaren 2013 slog Karavan för första gången upp dörrarna till sin egen cirkusfestival. De flesta festivalerna sedan dess har varit två till tre dagar fyllda av cirkus, spänning och magi med både svenska och internationella artister. För att göra festivalen tillgänglig för en bred målgrupp förläggs alltid en del utomhus på offentlig plats med ett flertal gratis cirkusföreställningar för allmänheten. 


En annan viktig del är självklart utrymme för träning, för såväl etablerade som morgondagens stjärnor, eller de som bara tycker det är kul i lagom dos.

Karavan har bedrivit daglig träning för professionella artister sedan starten 2009. Under hösten 2015 startades ett tätare samarbete med branschorganisationen Manegen, genom vilka det numera utfärdas träningskort för Karavan som även gäller på flera andra träningsplatser för cirkus.

För att cirkus ska bli en bredare form av fysisk aktivitet och konstform är det viktigt att ha löpande kurser och vidareutbildning för både oss själva och andra professionella cirkusartister. Karavan är en plats där artister i Skåne kan utvecklas konstnärligt som nycirkusartister men även ges möjlighet att inspireras av andra konstformer och uttryck. Vi har under under de senaste åren successivt utökat antalet workshops för professionella och planerar att fortsätta på det spåret. Samarbeten med bland annat Manegen, Baltic Nordic Circus Network och Danscentrum Syd ger möjlighet till workshops som rör sig över såväl regions- och landsgränser som över kulturområden.

”I participated to the circus writing workshop. It was a valuable opportunity to meet with others in the field. During three days we had lot of interesting discussions. For me it felt important to be able to hear different viewpoints about topics related to contemporary circus and also to be able to engage in a dialogue with new

people from different geographical areas. Thank you for organizing it!

I Karavans arbete som plattform utlyses med jämna mellanrum olika typer av residens för professionella artister och grupper. Utöver en stor träningssal och scen, så har Karavan en produktionsstudio på ca 200 m2 där processer kan verka i fred.

Karavan har bidragit till att det numera finns en levande nycirkuskultur i Skåne. Vi ser tydligt att det gror ett växande cirkusintresse i hela Sverige, både människor som är intresserade av att se nycirkus föreställningar och folk som vill träna själva. Därför är det också viktigt för oss att fånga upp nybörjare och entusiaster. Vi har grupper för vuxna i akrobatik med ca tjugo deltagare en gång i veckan á två timmar per gång. För att skapa en hållbar plattform så gäller det också att skapa rum där barn känner sig delaktiga och där de känner inspiration. Att inspirera barn är essentiellt om vi vill att vårt scenkonstområde ska utvecklas och leva. Vi har två kurser i cirkus för barn mellan fem och tolv år, med sammanlagt trettio barn som deltar under tjugo veckor per år. Där får de lära sig att gå på lina, jonglera, trapets och akrobatik. Kurserna har hittills varit fullbokade med många på kö. (OBS alla kurser för allmänheten är på paus då det föreligger restriktioner och rekommendationer i förhållande till smittspridning)Vår världsbild

Vi strävar alltid efter att skapa ett mer inkluderande samhälle och försöker aktivt motarbeta de maktstrukturer som delar in och privilegierar människor på olika sätt. Vi vill att alla ska kunna känna sig välkomna på Karavan och kunna mötas oavsett kulturellt ursprung, kön, könsuttryck/identitet, klass, ålder, trosuppfattning eller funktionsvariation.

Nycirkusvärlden är i sig en normbrytande community, en unik möjlighet för kroppar att få bryta sig loss från de strikta förväntningar som läggs på en. Denna normbrytande upplevelsen tror vi kan stärka både utövare och publik och ge ringar på vattnet.


Varför Karavan behövs

Karavan fyller ett tomrum, med en kultur som inte syns så mycket i Skåne men som snabbt växer fram. Vi bjuder på en kulturform som skåningarna annars hade gått miste om.

För att vårt konstområde ska leva och utvecklas så krävs det att en rad punkter är uppfyllda.


– Det behövs olika typer av scener där professionella artister kan synas, där en bred publik känner sig välkommen.

– Det behövs professionella artister som har möjlighet både att träna och att få vidareutbildning så att de kan utvecklas som artister.

– Det behövs ett inflöde av nya artister och för att få det krävs att intresset väcks tidigt, att det finns träningsmöjligheter för barn och unga.

– Det behövs att artister kan få hjälp att bygga nätverk, både internt sinsemellan och ut i andra konstnärliga nätverk.

Karavan har under sina år lyckats få alla dessa pusselbitar på plats. Vår verksamhet är därför essentiell i målet att kulturområdet kring cirkus, varieté och gatuperformance ska kunna leva och växa i södra Sverige istället för att vara helt centrerat kring Stockholm.


Det vi gör har haft och har ett viktigt kulturellt värde för regionen eftersom vi är den samlande plattformen för professionella cirkusartister och andra fysiskt utövande konstnärer i Skåne. Karavan är platsen där vi kan knyta band, träna, utvecklas, inspireras och göra föreställningar ihop. Detta främjar kvalitet samt konstnärlig förnyelse inom fältet.

Vi skapar nätverk mellan cirkusartister i Sverige och Europa då artister på genomresa stannar till hos och tränar några dagar innan de reser vidare. Genom många turnéer i Europa och att artisterna på Karavan har gått cirkusskolor i Spanien, Italien, England och

Danmark samt genom vår samverkan med Manegen och Baltic Nordic Circus Network har vi ett stort kontaktnät med cirkusartister runt om i Sverige och världen. Möjligheten för nationella och internationella nycirkusartister att hyra lokalen för träning eller för att sätta upp professionella föreställningar gör att vi kan erbjuda scenkonst som håller en hög internationell standard. Karavan fungerar också till viss del som en öppen scen för mindre etablerade akter i Skåne. Vilket i sin tur genererar fler cirkusartister till hela regionen.

För att bredda utbud och målgrupp samt öppna dörrar mellan konstformer tar vi in gästspel inom andra områden såsom teater, musik och dans, med ett fokus på nyskapande uttrycksformer och samhällsengagemang. Scenkonst och arrangemang som kan ha svårt att få plats på andra etablerade scener. Att Malmö är i stort behov av gästspelsscener blir tydligt i hur många förfrågningar vi får per månad.

Karavan bidrar till regionalt mervärde bara genom att finnas. Nya kontakter knyts och inspirationen flödar. Vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Tack vare Karavan har det flyttat cirkusartister till Malmö som inte hade varit här annars och nya cirkuskompanier har bildats. Cirkus kräver ett speciellt utrymme för att det ska gå att utöva alla de discipliner som finns och Karavan har de förutsättningarna. Med 9 meter i takhöjd är det bara fantasin som sätter gränserna. De artister som tränar på Karavan uppträder sedan som enskilda artister eller med sina grupper. Karavan bidrar till den kulturella mångfalden i Skåne då det direkt går att koppla de flesta aktiva nycirkusartister i Skåne till oss. Genom Karavan hoppas vi sprida den moderna cirkusen till nya grupper av utövare och publik.